Bài đăng

Nhà thờ Giáng sinh, nơi sinh của Chúa Giê-su

Một thầy dòng Phan sinh, một thầy dòng Đa minh, và một thầy dòng Tên ...

Chuyện khó tin: Lithuania tặng Đức Phanxico cảnh Giáng sinh nhỏ nhất thế giới