Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico khen ngợi nhóm quan tâm đến ngôi nhà chung

7 trong số 10 người con của một gia đình gia nhập Dòng Đa-minh