Bài đăng

Đức Thánh Cha chia sẻ kỷ niệm về Buenos Aires (Toàn văn bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha Phanxico)

Coronavirus: Đức Thánh Cha gửi 60.000 Euros đến Nhà thương Bergamo