Đức Thánh Cha Phanxico: "Thiên Chúa không xem bất kỳ ai là kẻ bị hư mất đời đời "


(Bấm nút CC ở cạnh mé dưới màn hình để xem phụ đề tiếng Việt)

Nhận xét